gần như những doanh nghiệp thuộc các ngànhnhững thành phần kinh tế đều phải lập  thể hiện Con số tài chính năm.

những doanh nghiệp, Tổng đơn vị mang những công ty kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập Con số nguồn vốn năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập Báo cáo vốn đầu tư tổng hợp hoặc Con số nguồn vốn thống nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên Thống kê nguồn vốn của các công ty kế toán trực thuộc tổ chức, Tổng đơn vị.

Đối với DNNN, những đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập Báo cáo vốn đầu tư giữa niên độ dạng phần lớnnhững tổ chức khác nếu như tình nguyện lập Con số tài chính giữa niên độ thì được chọn lựa dạng toàn bộ hoặc tóm tắt. Đối với Tổng tổ chức nhà cửa nước  DNNN  những doanh nghiệp kế toán trực thuộc còn phải lập Thống kê nguồn vốn tổng hợp hoặc Con số nguồn vốn thống nhất giữa niên độ. tổ chức mẹ & tập đoàn phải lập Báo cáo tài chính thống nhất giữa niên độ & Thống kê nguồn vốn thống nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy tắc tại Nghị định số 129/2004/NĐCP ngày 31/5/2004 của Chính phủ. ngoài ra còn phải lập Thống kê nguồn vốn hợp nhất sau lúc thống nhất kinh doanh theo lệ luật của Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp nhất kinh doanh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *