phương pháp ghi số âm (còn sđt cách ghi đỏ). cách thức này sử dụng để điều chỉnh các sơ sót bằng cách: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoắc đơn bút toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế.

cách thức này áp dụng cho các trường hợp:

– Sai về quan hệ đối ứng giữa những tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng hình thức cải chính;

– Phát hiện ra sơ sót sau khi đã nộp Con số vốn đầu tư cho cơ quan sở hữu thẩm quyền

Trong cảnh huống này được tôn tạo sơ sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sơ sót theo cách phi hồi tố, hoặc hồi tố theo lề luật của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán  các sai sót”;

– sai sót trong chậm tiến độ bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền phổ thông lần hoặc Thống kê ghi sai lớn hơn Thống kê ghi đúng.

khi dùng bí quyết ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng trong khoảng ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc đảm trách kế toán) ký xác nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *