Nguyên tắc này giả định rằng tổ chức đang hoạt động liên tiếp  tiếp diễn tiếp diễn hoạt động buôn bán thông thường trong một mai sau gầntương tự doanh nghiệp ko bắt bắt buộc ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng nói qui mô hoạt động của mình. Nguyên tắc này sở hữu mối quan hệ mật thiết sở hữu nguyên tắc giá gốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *