Lamketoan.vn hướng dẫn bạn đọc giai đoạn hoàn thuế thu nhập cá nhân trong DN.

Căn cứ điều 53 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/01/2013

điều kiện mong muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Việc hoàn thuế thu nhập tư nhân chỉ áp dụng đối  những tư nhân đã sở hữu mã số thuế tại thời khắc đề xuất hoàn thuế.

Đối mang cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chứccá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của tư nhân được thực hành duyệt tổ chứccá nhân trả thu nhập.

cá nhân trực tiếp quyết toán sở hữu cơ quan thuế nếu như  số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ sở hữu số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế

1. Hoàn thuế đối mang tổ chứctư nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho những cá nhân  giao cho quyết toán thuế.

tình huống doanh nghiệpcá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà mang số thuế nộp thừa, ví như bắt buộc cơ thuế quan hoàn trả thì đơn vịtư nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp điều hành. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách mái nhà nước theo loại số 01/ĐNHT ban hành theo TT 156/2013/TT- BTC

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân  người đại diện hợp pháp của tổ chứctư nhân trả thu nhập ký cam kết chịu bổn phận tại bản chụp đấy.

2. Đối với cá nhân sở hữu thu nhập trong khoảng kinh doanh; cá nhân sở hữu thu nhập trong khoảng lương thuởng, tiền công trực tiếp quyết toán thuế sở hữu cơ quan thuế ví như với số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc mục tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo chiếc số 09/KK-TNCN lúc quyết toán thuế.

3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán  nhu cầu quyết toán thuế nếu với số thuế nộp thừa thì cá nhân không hề nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế bắt buộc hoàn vào mục tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào trương mục NNT” hoặc tiêu chí số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo dòng số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *