Theo điều 8 pháp luật kế toán Việt Nam xác định chuẩn mực kế toán bao gồm các nguyên tắc & cách kế toán căn bản để ghi sổ kế toán  lập Con số vốn đầu tư.

Theo ý kiến kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán chính là nhưng qui định, hướng dẫn cần được tôn trọng lúc thực hiện các công tác kế toán  lúc diễn tả các thông tin trong các Con số nguồn vốn sao cho đảm bảo tính sáng tỏ của các Báo cáo tài chính.

sở hữu 2 quan niệm này, với thể nói, nguyên tắc kế toán mang tính nói chung, nó vận dụng cho đầy đủ những đối tượng kế toán, khi mà chuẩn mực kế toán là các qui định cụ thể can hệ những đối tượng kế toán một mựcchả hạn, nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích được áp dụng cho mọi đối tượng của kế toán, trong khi Chuẩn mực số 02 chẳng hạn thì chỉ vận dụng cho đối tượng kế toán là hàng tồn kho. Hệ thống chuẩn mực kế toán được vun đắp dựa trên luật kế toán, các nhái thuyết, các tiên đề cũng như những nguyên tắc kế toán. Cả nhà mang thể tham khảo luật pháp kế toán Việt Nam & Chuẩn mực kế toán 01 – Chuẩn mực chung ở phần Phụ lục một  Phụ lục 2 ở cuối cuốn sách này.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu với Các bạn danh mục chuẩn mực kế toán của Việt Nam. tuy nhiên, để Tìm hiểu sâu các chuẩn mực này, Anh chị em cần nghiên cứu tiếp tục những môn học Kế toán tài chính một  Kế toán nguồn vốn 2.

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành – Vietnam Accounting Standars (VAS) tính tới cuối năm 2005:

Đợt 1 ban hành 4 chuẩn mực theo quyết định Số 149/2001/QĐ-BTC ngày

31/12/2001 sở hữu thông tư hướng dẫn thực hiện ban hành ngày 09/10/2002, số 89/2002/TT-BTC:

 1. Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
 2. Chuẩn mực số 03 – tài sản một mực hữu hình
 3. Chuẩn mực số 04 – tài sản cố định vô hình
 4. Chuẩn mực số 14 – Doanh thu  thu nhập khác

Đợt 2 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 mang thông tư chỉ dẫn thực hành số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003

 1. Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung
 2. Chuẩn mực số 06 – mướn tài sản
 3. Chuẩn mực số 10 – tác động của việc đổi thay tỷ giá hối đoái
 4. Chuẩn mực số 15 – hợp đồng xây dựng
 5. Chuẩn mực số 16 – chi phí đi vay
 6. Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 với thông tư chỉ dẫn thực hành số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 :

 1. Chuẩn mực số 05 – đất đai đầu tư
 2. Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu cơ vào tổ chức liên kết
 3. Chuẩn mực số 08 – thông tin tài chính về các khoản vốn góp liên doanh
 4. Chuẩn mực số 21 – trình bày Báo cáo tài chính
 5. Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính thống nhất  kế toán khoản đầu cơ vào doanh nghiệp con
 6. Chuẩn mực số 26 – thông báo về các bên liên quan

Đợt 4 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày

15/02/2005 sở hữu thông tư chỉ dẫn thực hiện số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/06 :

 1. Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 2. Chuẩn mực số 22 – miêu tả bổ sung Con số tài chính của các ngân hàng  tổ chức tín dụng như vậy
 3. Chuẩn mực số 23 – các sự khởi kiện nảy sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán năm
 4. Chuẩn mực số 27 – Con số vốn đầu tư giữa niên độ
 5. Chuẩn mực số 28 – Con số bộ phận
 6. Chuẩn mực số 29 – thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán & những sơ sót

Đợt 5 ban hành 4 chuẩn mực theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày

28/12/2005  thông tư hướng dẫn thực hành số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/06 :

 1. Chuẩn mực số 11 – hợp nhất buôn bán
 2. Chuẩn mực số 18 – những khoản dự phòngdi sản  nợ tiềm ẩn
 3. Chuẩn mực số 19 – hợp đồng bảo hiểm
 4. Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *