Theo luật pháp kế toán, chứng trong khoảng kế toán là các giấy tờ, vật sở hữu tin phản chiếu nghiệp vụ nền kinh tế vốn đầu tư nảy sinh & đã hoàn tất, làm cho căn cứ ghi sổ kế toán. thắc…